Všeobecné obchodní podmínky

§ 1 Definice pojmů

Níže uvedené pojmy psané s počátečním velkým písmenem a kurzívou mají v těchto Všeobecných obchodních podmínkách následující význam bez ohledu na to, zda jsou uváděny v jednotném či množném čísle, či v jiném tvaru:

 • „Bod“ je rozhodující parametr všech her provozovaných na Portálu. Body lze získat nalezením různých Herních prvků, zejména hub.
 • „Časový limit“ znamená dobu, po kterou probíhá daná hra a po kterou je možné se aktivně účastnit hry.
 • „Dodavatel“ je Provozovatelem pověřená osoba nebo firma, která má na starosti distribuci výher jak po stránce logistické, tak po stránce záruční a reklamační.
 • „Herní měna” je využívána pouze pro účely Portálu. Herní měnou, která se dá koupit prostřednictvím platební brány v sekci "Banka", jsou stříbrňáky a zlaťáky. Další Herní měnou jsou diamanty, které lze pouze vyhrát nebo nalézt ve hře. Herní měnu lze použít k hraní her a k nákupu Houbařské výbavy nebo VěcičekHerní měnu nelze směnit zpět za peníze. Při zaniknutí Uživatelského účtu Herní měna propadá a není na ni právní nárok.
 • „Herní prvek” je cokoliv, co se dá nalézt na Poli ve hře, například houba, malina, borůvka.
 • „Houbař“ je virtuální identita Uživatele.
 • „Houbařova úroveň” se zvyšuje pomocí Zkušenosti. S rostoucí úrovní se snižují náklady na pořízení Herní měny a přibývají herní výhody.
 • „Houbařská výbava” jsou virtuální předměty, které pomáhají Houbaři získat Výhru. Lze je získat směnou za Herní měnu nebo přímo ve hře.
 • „Mapa lesa“ je uzavřená hrací plocha konečných rozměrů, skládající se z Polí, na které jsou Náhodně rozmístěny Herní prvky.
 • „Náhodné rozmístění“ je takové rozmístění Herních prvků na Mapě lesa, které je generováno automaticky systémem Portálu, je pro danou hru neměnné a nelze jej jakkoliv ovlivnit nebo rozpoznat jak ze strany Uživatelů, tak ze strany Provozovatele.
 • „Podmínky“ jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky, které se Uživatel i Provozovatel zavazují dodržovat od okamžiku Registrace Uživatele po celou dobu trvání Registrace.
 • „Pole“ je prostor, ve kterém je umístěn jeden Herní prvek. Je to dílčí část Mapy lesa.
 • „Portál“ je herní server nazvaný I-HOUBY.cz, provozovaný Provozovatelem, který zajišťuje správu Uživatelských účtů, průběh her a další služby.
 • „Pravidlo o shodě“ je postup, který se uplatňuje na konci hry v případě shodných Bodových výsledků za účelem určení Vítěze.
  1. Počet bodů (vyšší vyhrává)
  2. Počet odkrytých polí (vyšší vyhrává)
  3. Pořadí přihlášení do hry (nižší vyhrává)
 • „Provozovatel“ je fyzická osoba uvedená v sekci „Kontakt“, která soustavně, samostatně, vlastním jménem, na svoji odpovědnost a za účelem dosažení zisku provozuje Portál.
 • „Štědrý hvozd" je speciální typ hry, ve které jsou náklady na prozkoumávání Polí strhávány z Uživatelského účtu. Výhrami ve Štedrém hvozdu jsou Věcičky.
 • „Tržiště" je sekce Portálu, kde je Houbaři umožněno směnit Herní měnu za Věcičku.
 • „Uživatel“ je osoba s platnou Registrací a oprávněním používat služby Portálu.
 • „Uživatelské jméno“ je označení, pod kterým je Uživatel evidován na Portálu.
 • „Uživatelský účet“ je účet Uživatele vedený Provozovatelem na Portálu, na kterém má Uživatel k dispozici správu osobních údajů, rozhraní pro správu svého Houbaře a přehled Herní měny.
 • „Věcičky” jsou movité nebo jiné penězi ocenitelné hodnoty, které může Houbař získat směnou za Herní měnu.
 • „Vesnice” je sdružení Houbařů pod hlavičkou Vesnice.
 • „Vítěz“ je Houbař, který má největší množství Bodů v dané hře a je na konci této hry na první pozici v Žebříčku hry. V případě shody se uplatní Pravidlo o shodě.
 • „Výhra“ znamená movité nebo virtuální statky nebo jiné penězi ocenitelné hodnoty, o které se hraje v jednotlivých hrách. Při dosažení potřebného množství odkrytých polí je výhra připsána Vítězi.
 • „Zkušenost” lze získat nalezením některých Herních prvků. Zkušenosti zvyšují Houbařovu úroveň.
 • „Žebříček hry” určuje pořadí Houbařů v dané hře. Pořadí je sestupné podle množství dosažených Bodů.

§ 2 Obecná ustanovení

Registrací na Portálu vyslovuje přihlašující souhlas s ověřením jeho e-mailové adresy a podává žádost o užívání jeho budoucího Uživatelského účtu Provozovateli. Na základě žádosti bude Provozovatelem vytvořen Uživatelský účet, který umožňuje přístup na Portál. Základní podmínkou užívání Uživatelského účtu je souhlas s těmito Podmínkami a dovršení 18-ti let věku Uživatele. Seznámení se s Podmínkami stvrzuje Uživatel při Registraci. Užívání Uživatelského účtu platí po dobu neurčitou a obě strany jej mohou kdykoliv bez dodržování jakýchkoliv výpovědních lhůt ukončit. Provozovatel si vyhrazuje právo Portál kdykoliv upravovat nebo provoz bez udání důvodů pozastavit nebo ukončit. Provozovatel může tyto Podmínky kdykoliv změnit. Uživatel vyslovuje souhlas se změněnými Podmínkami opětovným přihlášením.

§ 3 Účet a vlastnictví virtuálních statků

Uživatelské jméno musí mít minimálně 3 znaky a může obsahovat písmena, číslice a jednu mezeru mezi slovy. Uživatelské jméno nesmí obsahovat slova jako „admin”, „administrátor”, „správce”, „vítěz”, „výherce”, „i-houby" a podobné zavádějící názvy. Dále Uživatelské jméno zvolené při Registraci nesmí zasahovat do jakýchkoliv práv třetích osob a nesmí být v rozporu s dobrými mravy. Jeho znění nesmí porušovat zákony ČR. Všechny Uživatelské účty včetně všech hodnot, prostředků, předmětů atd., které k nim patří, jsou virtuální statky ve hře. Není dovoleno virtuální statky používat, nakupovat, prodávat, darovat nebo vyměňovat mimo online nabídku Provozovatele. Pokus o takové předání je trestný. Uživatel nenabývá vlastnictví ani jiných práv k takovým virtuálním statkům; veškerá práva zůstávají Provozovateli. Práva na zpeněžování ani jiná práva se nepřevádějí na Uživatele. Uživatel získává na svůj účet výhradní, na všechny ostatní virtuální statky pouze nevýhradní právo na užívání, které je časově omezené na dobu platnosti virtuálního statku.

Přístupové údaje k Uživatelskému účtu nesmějí být prodány ani jiným způsobem předány. Každý Uživatel je odpovědný za zabezpečení svých přístupových údajů a je nabádán, aby si zvolil bezpečné heslo. Za ztrátu virtuálních statků v důsledku zpřístupnění Uživatelského účtu jiné osobě nepřebírá Provozovatel žádnou odpovědnost.

Uživatelský účet musí být ověřen platnou e-mailovou adresou.  Provozovatel si vyhrazuje právo smazat bez předchozího upozornění Uživatelský účet, který nemá ověřenou e-mailovou adresu po období delším než 3 měsíce. Provozovatel si vyhrazuje právo smazat bez předchozího upozornění Uživatelský účet po období neaktivity delším než 6 měsíců.

§ 4 Hmotné zboží

Na Portálu mohou Uživatelé získat Věcičku Výhrou ve Štědrém hvozdu nebo na Tržišti směnou za Herní měnu. Jedná se o zboží, které Provozovatel zakoupí u Dodavatele a nechá zaslat na adresu, kterou Uživatel zadá při potvrzení Výhry nebo nákupu na Tržišti. Dodavatelé poskytují na všechny Věcičky zákonnou dvouletou záruční lhůtu. Obrázky Věciček jsou pouze orientační - například barva zboží může být odlišná od fotografie.

§ 5 Autorská práva a práva na užívání

Vlastníkem práv na jméno a autorských práv ke hře je Provozovatel. Vlastníkem práv na užívání je výhradně Provozovatel. Rozmnožování nebo používání poskytovaných obrázků, zvukových dokumentů, filmových sekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu Provozovatele povoleno. To zahrnuje všechny způsoby mediálního použití (televize, online streamování, rozhlas, internet, e-mail, tisk atd.). Každé použití hry k ekonomickým účelům vyžaduje výslovný, písemný souhlas Provozovatele.

§ 6 Více účtů

Je povoleno mít na Portálu více Uživatelských účtů. Virtuální statky mezi Uživatelskými účty nelze převádět. Každý z Uživatelských účtů je veden zcela samostatně, jakoby každý patřil jinému Uživateli. Na jednom Uživatelském účtu smí hrát pouze jedna osoba. Sdílení Uživatelských účtů, tedy střídavé hraní více osob na jednom Uživatelském účtu, není povoleno.

§ 7 Chyby, skriptování, podvádění, kompatibilita

Opatření, která způsobují nadměrný přenos dat na Portálu (např. automatické obnovování) nebo která mají narušovat průběh hry, jsou zakázána. Povoleny nejsou zejména automatické a poloautomatické skripty, které provádějí dotazy do databáze nebo spouštějí herní mechanismy. V případě porušení bude odpovídající Uživatelský účet bez varování smazán nebo zablokován. Výslovně zakázány jsou jakékoliv pokusy o narušení bezpečnostních opatření nebo chodu Portálu. Provozovatel si vyhrazuje právo žádat kompenzaci ve výši způsobených škod a z nich plynoucích nákladů. Každý Uživatel je povinen neprodleně Provozovateli ohlásit veškeré zjištěné programové chyby (viz „Kontakt“).

Zneužití objevených chyb bude mít za následek zablokování nebo smazání Uživatelského účtu. Úmyslné vyvolání chyby programu je povoleno, pouze pokud je k tomu dotyčný Uživatel vyzván Provozovatelem Portálu.

Provozovatel neručí za chyby vzniklé použitým prohlížečem Uživatele nebo jeho připojením k internetu.

Provozovatel doporučuje používat prohlížeč Google Chrome, Mozila Firefox nebo Opera a rychlost připojení k internetu alespoň 10Mb/s. Prohlížeč Internet Explorer není podporován.

§ 8 Pravidla chování

 • Uvádění cizích produktů, nabídek, firem, webů nebo her, odkazování na ně nebo jejich propagování není v žádné podobě povoleno.
 • Je zakázáno vydávat se na Portálu za jiného Uživatele nebo pracovníka podpory, člena týmu podpory, administrátora podpory, správce komunity, Provozovatele apod. nebo jiným Uživatelům vyhrožovat sankcemi ze strany těchto osob.
 • Texty napsané Uživatelem na Portálu, jako jsou jméno a popis Houbaře, názvy a nástěnky Vesnic, zprávy nebo jakékoliv jiné texty, které překračují etické hranice nebo jakkoliv poškozují důstojnost některé osoby nebo které porušují platné právo, stejně jako obsah, který k tomuto vyzývá, případně odkazy na takový obsah, mohou být Provozovatelem změněny nebo smazány a příslušné Uživatelské účty mohou být zablokovány nebo smazány bez předchozího varování. Provozovatel si nepřivlastňuje Uživateli napsané nebo odkazované texty.
 • Z porušení Pravidel chování mohou být vyvozeny trestně právní důsledky.
 • Uživatel, který zjistí porušení Pravidel chování je povinen toto porušení nahlásit Provozovateli (viz „Kontakt“).

§ 9 Jazyk hry

Oficiální jazyk na Portálu je dán jazykem lokalizace Portálu. Tedy v české lokalizaci čeština a podobně. Použití cizího jazyka v herní poště, v popisu Houbaře nebo na nástěnkách Vesnic může vést ke smazání tohoto obsahu a v opakovaném případě až k zablokování nebo smazání Uživatelského účtu nebo Vesnice.

§ 10 Prosazování pravidel

Prosazování pravidel zajišťuje Provozovatel. Pokud se Uživatel pokusí obejít rozhodnutí učiněné Provozovatelem, může to vést k zablokování nebo smazání Uživatelského účtu. Stížnosti jsou z tohoto ustanovení vyloučeny.

§ 11 Ochrana údajů

Aby bylo možné zajistit správnou funkčnost a využitelnost služeb Potrálu, je jeho aktivní užívání podmíněno Registrací a vyplněním povinných údajů. Po Registraci lze spravovat údaje v sekci Můj účet . S údaji, které  poskytuje Uživatel v rámci užívání Portálu, je Provozovatel povinen nakládat podle platných právních předpisů České republiky.

 • Jméno houbaře neboli Uživatelské jméno (povinné)
 • Heslo (povinné) slouží k ochraně Uživatelského účtu.
 • E-mail (povinné) slouží k ověření autentičnosti žadatele o Registraci.
 • Uživatelské jméno Uživatele, který Vás doporučil (volitelné), se vkládá za účelem získání bonusu ve formě Herní měny.
 • Adresu, jméno a telefonní číslo Uživatele (volitelné) lze doplnit kdykoliv po Registraci v sekci Můj účet nebo při potvrzení výhry Věcičky. V případě zaslání Věcičky budou údaje předány firmě, u které bude Věcička pro Uživatele zakoupena, a spediční firmě pro přepravu.

Pro platby v rámci Portálu slouží standardizovaný proces placení na internetu, který z hlediska bezpečnosti a komfortu splňuje nejnáročnější požadavky obchodních partnerů i zákazníků nakupujících prostřednictvím internetu. Čísla platebních karet a další údaje jsou zadávány přímo na internetových stránkách poskytovatele platební brány a Provozovatel Portálu k nim nemá přístup. Zpracování a využití osobních údajů na Portálu je prováděno automaticky a jeho cílem je zajištění funkčnosti a využitelnosti služeb Portálu. Nakládání s osobními údaji probíhá podle zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění. Osobní údaje nebudou bez přímého souhlasu Uživatele poskytnuty třetím stranám a budou používány pouze k účelům využitelnosti služeb Portálu.

§ 12 Závěrečná ustanovení

Provozovatel ručí za jakékoliv škody v souvislosti s užíváním Portálu pouze v případě úmyslu a hrubé nedbalosti ze strany Provozovatele. Postoupení nároků Uživatele vůči Provozovateli třetím osobám je vyloučeno.

Pokud části těchto Podmínek nejsou nebo přestanou být v souladu s platným právním stavem, zůstávají ostatní části těchto Podmínek ve svém obsahu a své platnosti nedotčeny.

Přečtení těchto Podmínek je podmínkou pro řádnou Registraci a bez výslovného souhlasu s těmito Podmínkami nemůže být Registrace dokončena.

 

Poslední aktualizace dne 12.2.2012

Soutěživá klikací hra o virtuální i hmotné ceny

Staň se houbařem v pohádkovém světě. Unikátní LOGICKO-AKČNÍ ONLINE HRA. Hraj trvale ZDARMA a BEZ INSTALACE. Vytvoř si avatara pro svého houbaře. Rozvíjej houbařské vlastnosti. Dosáhni bezpočet houbařských úspěchů. Soupeř až s 16 hráči v jedné hře. Taktizuj a zažij nečekané zvraty. Nalezni skryté poklady přírody. Nauč se poznávat les a objevovat naleziště. Trénuj a bojuj o první příčky žebříčku. Buduj vesnici a soupeř s ostatními vesnicemi. Za vyhranou virtuální měnu nakupuj hmotné předměty. Hraj o hmotné ceny každou hodinu.


Chyba

Bohužel, Váš prohlížeč nemá zapnutou podporu JavaScriptu.
Pro plnou funkčnost aplikace I-HOUBY.cz je nutné mít zapnutou podporu JavaScriptu.

Chyba

Bohužel, prohlížeč Internet Explorer není podporavaný.
Pro plnou funkčnost aplikace I-HOUBY.cz je nutné použít např. některý z následujících: